پیدا

اینا هنو دلخوش به اروپان ... میگن مثل قبل تنها نیستیم ...

درخواست حذف اطلاعات

به دست غیر مبادا امیدواری ما ... نیامده ست به جز ما ، ی به یاری ما ... به رنج راه بیامیز تا بیاموزی ... به مشق "آبله" اسرار پایداری ما ...