پیدا

برنامه ریزی نشده س ...

درخواست حذف اطلاعات

همه ی این اتفاقات اخیر برنامه ریزی "نشده" است ... منتها آره ... ا هم پرواز میکنند ...