پیدا

خاتمی

درخواست حذف اطلاعات

خاتمی میگه صد سال به عقب برگشتیم ... مسقره س ... مگه نه ؟ بازخواستش نمیکنین ؟ هه ... بازم مسقره س ... هنوزم حرفش یدار داره ؟ شمام ...