پیدا

اگه بخوای خونه ب ی

درخواست حذف اطلاعات

حساب و و پاک نا امید نشید :))) خلاصه ش میشه : تو "چلغوز آباد سفلی" اگه بخوای یه خونه بگیری ... پ شل کن ... بقیه عمرتم بدون خونه سر کن :)))