پیدا

دنیای گفتمان ها

درخواست حذف اطلاعات

میگه : مرحوم رفسنجانی گفت : دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها ... بم عامریکا 110 تا گفتمان فرستاد رو مراکز نظامی