پیدا

گشنگی

درخواست حذف اطلاعات

رسیدیم خونه ... ساعت 10:20 ... مغازه هاش بسته بودن ... نون نداریم ... شکمم خالیه ... گشنمه ... باس بخو م ...