پیدا

عید ها

درخواست حذف اطلاعات

از کی اینجایید ؟ اسفند 93 اینجا از ماهیم تعریف عید ، مرد ... اسفند 94 یکیتون پولدار نی بده عیدو بردارن ؟ باباتون چی؟ فروردین 95 یادتون هس ؟ من خودم نه ... یادم رفته بود ... اسفند 95 اینو که یادتون باس باشه ... + بس سرفه سی پک دار شدم ... + چه غری زدم ...