پیدا

ببندمش

درخواست حذف اطلاعات

ببندمش برم پی کارم ... دیگه نه چیز جدیدی واس گفتن دارم نه حوصله ی گفتن ... نه حوصله ی بحث و اطلاعات خاصی ...